Leveringsvoorwaarden Keuken van Danny

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Keuken van Danny: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Keuken van Danny.

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Keuken van Danny en een cliënt waarop Keuken van Danny deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes:

 1. De door Keuken van Danny gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Keuken van Danny is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten tot verzorging van catering in de ruimste zin van het woord worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Keuken van Danny is medegedeeld. Keuken van Danny is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
 3. Prijzen voor het verzorgen van catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Keuken van Danny gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

Betaling:

 1. Bij een totaal bedrag van € 1000.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst 25% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Keuken van Danny contant of per bank betaald worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Keuken van Danny het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Keuken van Danny.
 3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Keuken van Danny is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.
 4. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Catering:

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Keuken van Danny zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Keuken van Danny en cliënt.

Annulering door cliënt:

 1. Bij annulering van 7 dagen voor de leveringsdatum is cliënt geen bedrag verschuldigd.
 2. Bij annulering van 6 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.
 3. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 4. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 5. Annulering mag telefonisch of per e-mail gebeuren.
 6. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen  van toepassing.
 7. Voor extra deelnemers die niet 48 uur voorafgaand aan de levering zijn aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Annuleringen door Keuken van Danny:

 1. Keuken van Danny is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren.  Zo mogelijk biedt Keuken van Danny onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door de opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, transporteurs of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, brand, stroomstoring, verlies, diefstal, stakingen, corona of werkonderbrekingen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt de opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
 4. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Keuken van Danny geboden alternatief te weigeren.  In dit geval zijn er geen kosten verbonden aan de overeenkomst.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Aansprakelijkheid:

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Keuken van Danny, medewerkers of derden.
 2. Keuken van Danny is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door opdrachtgever en/of diens gasten, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Keuken van Danny.

Klachten:

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
 2. Keuken van Danny kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.